(NOWE – MAJ 2016) Wezwanie do zapłaty adwokat Kamil Klemienia (PRO BONO)

Kancelaria Adwokacka
adwokat Kamil Klemienia
ul. Kaczorowskiego 7 lok. 57U
15-375 Białystok

Pełnomocnik pokrzywdzonego

Media Rodzina sp. z o.o. z/s w Poznaniu
infolinia tel. 85 733 38 38
pon-pt. 8.00-16.00

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY
Działając w imieniu i na rzecz mojego mocodawcy – Media Rodzina sp. z o.o. z/s w Poznaniu – dokument pełnomocnictwa przedkładam w załączeniu do niniejszego pisma, w związku z toczącym się postępowaniem karnym prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (ul. Solna 10, 61-736 Poznań) pod sygn. akt: 3 Ds. 4205/15/12. dotyczącym podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w treści art. 116 § 1 i 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych polegającego na rozpowszechnianiu za pośrednictwem Internetu, w serwisie www.chomikuj.pl, przez osobę posługującą się kontem o nazwie […], logującego się w dniu […], utworów do których prawa autorskie majątkowe posiada mój mocodawca tj.:

Nazwa materiału    / Data zamieszczenia w serwisie www.chomikuj.pl

wzywam Pana/Panią do:

1) dobrowolnej zapłaty kwoty […] tytułem częściowego naprawienia szkody, a tym samym zaspokojenia roszczeń reprezentowanej przeze mnie spółki, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma na rachunek bankowy o numerze: 94 2490 0005 0000 4600 3416 0776, prowadzony dla mojego klienta przez Kancelarię Prawną Pro Bono z/s w Białymstoku, która ujawniła przestępstwo i została umocowana przez mojego klienta m.in. do przyjmowania wpłat od osób naruszających prawa autorskie Media Rodzina sp. z o.o. z/s w Poznaniu. W tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ugody.

Jednocześnie informuję, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych mój mocodawca mógłby domagać sie kwoty stanowiącej dwukrotność wartości wyrządzonej szkody (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b wzmiankowanej ustawy). W przypadku niezastosowania się do niniejszego wezwania, mój klient będzie dochodził dwukrotnosci wyrządzonej szkody, a także zapłaty dodatkowych kosztów, w tym wynagrodzenia za podejmowane przeze mnie czynności adwokackie, a po zakończeniu postępowania karnego i skierowaniu sprawy na drogę postępowania cywilnego również opłaty od pozwu i kosztów związanych z przeprowadzeniem ewentualnego dowodu z opinii biegłych sądowych z zakresu informatyki i telekomunikacji.

2) dobrowolnego usunięcia z serwisu www.chomikuj.pl plików, do których prawa autorskie majątkowe posiada mój mocodawca, wymienionych w niniejszym piśmie, jak również do zaniechania rozpowszechniania utworów mojego mocodawcy w przyszłości.

Końcowo informuję, że w przypadku częściowego naprawienia wyrządzonej szkody i zobowiązania się do niepopełniania w przyszłości naruszeń majątkowych praw autorskich przysługujących mojemu mocodawcy, zostałem zobowiązany przez mojego klienta do cofnięcia wniosku o ściganie, co spowoduje umorzenie postępowania karnego.

W celu ugodowego zakończenia sporu, proszę o dokonanie zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, podpisanie dwóch egzemplarzy ugody i odesłania ich na adres mojej kancelarii. Aby uzyskać dodatkowe informacje proszę o kontakt z moimi współpracownikami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerem 85 733 38 38.

Informacje potwierdzające toczące się postępowanie karne można uzyskać poprzez kontakt z Prokuraturą Rejonową Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, powołując się na sygn. akt 3 Ds. 4205/15/12.

W załączeniu:
1) pełnomocnictwo;
2) umowa ugody (2 egzemplarze)   

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu i na rzecz Media Rodzina Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, udzielam niniejszym adwokatowi – Kamilowi Klemienia (Izba Adwokacka w Białymstoku, nr wpisu 601) – ogólnego pełnomocnictwa procesowego do występowania w imieniu i na rzecz w/w podmiotu, z prawem udzielenia substytucji.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności:
1. reprezentowanie w/w podmiotu przed wszystkimi instytucjami publicznymi, w tym sądami (powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym), organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, a także organami egzekucyjnymi;
2. podejmowanie wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, w tym wnoszenie i popieranie powództwa, inicjowanie postępowań karnych, składanie wniosków o ściganie lich cofanie, zawieranie ugód sądowych i pozasądowych, zrzekanie się roszczenia, a także składanie oświadczeń o wyrażeniu woli przystąpienia do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
3. wnoszenie wszelkiego rodzaju środków odwoławczych, w tym apelacji, kasacji, skargi kasacyjnej, etc.;
4. podejmowania wszelkich czynności związanych z zabezpieczeniem i egzekucją roszczeń, w tym inicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz składanie pism wich toku;
5. udzielanie dalszego pełnomocnictwa do wykonywania czynności objętych niniejszym pełnomocnictwem.

Prezes Zarządu
Robert D. Gamble
MEDIA RODZINA SP. Z O.O.
Ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań
REGON: 632008392, NIP 778-00-43-660

UGODA

zawarta w Białymstoku w dniu ………………….2016 r. pomiędzy

[…] zwanym dalej „Sprawcą”

a

Media Rodzina sp. z o.o. z/sw Poznaniu, 61-657 Poznań, reprezentowaną przez adwokata Kamila Klemienia, ul. Kaczorowskiego 7 lck. 57U, 15-375 Białystok, zwaną dalej „Pokrzywdzonym”

§1

1. Sprawca oświadcza, że naruszył autorskie prawa majątkowe przysługujące Pokrzywdzonemu do utworu […] poprzez bezprawne rozpowszechnianie go jako użytkownik o nazwie konta […] za pośrednictwem serwisu www.chomikuj.pl.
2. Sprawca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty wwysokości […] na rzecz Pokrzywdzonego tytułem częściowego naprawienia szkody powstałej w wyniku bezprawnego naruszenia przez Sprawcę autorskich praw majątkowych do utworu wskazanego w ust. 1 przelewem, na rachunek bankowy o numerze 94 2490 0005 0000 4600 3416 0776.
3. Pokrzywdzony całkowicie zrzeka się roszczeń wobec Sprawcy związanych ze zidentyfikowanym rozpowszechnieniem w/w utworu za pośrednictwem serwisu www.chomikuj.pl, przez użytkownika posługującego się kontem o nazwie […], wskazanym w ust. 1, pod warunkiem zapłaty pełnej kwoty wskazanej w ust. 2 oraz odesłania podpisanej ugody w dwóch egzemplarzach, listem poleconym na adres pełnomocnika pokrzywdzonego, tj. Kancelaria Adwokacka mec. Kamil Klemienia, ul. Kaczorowskiego 7 lok. 57U, 15-375 Białystok, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma oraz zobowiązuje się do cofnięcia wniosku o ściganie w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Poznań — Stare Miasto w Poznaniu pod sygn. 3 Ds. 2405/15/12.

§2

1. Sprawca zobowiązuje się do nienaruszania autorskich praw majątkowych przysługujących Pokrzywdzonemu do jakichkolwiek utworów Pokrzywdzonego obecnie i w przyszłości.
2. Po otrzymaniu dwóch egzemplarzy podpisanej przez Sprawcę ugody, wraz z potwierdzeniem przelewu, pokrzywdzony zobowiązuje się odesłać podpisany przez siebie jeden egzemplarz na adres wskazany przez Sprawcę w treści ugody.

94 odpowiedzi na “(NOWE – MAJ 2016) Wezwanie do zapłaty adwokat Kamil Klemienia (PRO BONO)”

 1. Ponadto przedawnienie ścigania prędzej wejdzie niż ta sprawa wejdzie do Sądu. Nie interesowałem się tym ale wydaje mi się że 5 lat od chwili ujawnienia a przy takiej ilości to nikt w RP sprawy nie zakończy i będzie jedno wielkie umorzenie wobec przedawnienia, nawet jakby chcieli wyłączać do odrębnego postępowania celem skierowania a/o. Mi kiedyś na Chomikuj.pl usunęli jakiś film co pobrałem i zostawiłem do dalszego pobierania ale pisma żadnego nie dostałem. Odradzam na pewno płacenie. A tą całą firmę to jeżeli będzie produkować zawiadomienia to w końcu sama Prokuratura zje aby mieć spokój i zajmować tym czym powinna czyli ściganiem złodziei i bandytów.

 2. Są ruchy w temacie 🙂 Małopolska
  Dzisiaj byłem na komisariacie celem złożenia wyjaśnień.
  Pytania rutynowe:
  -czy sieć zabezpieczona,
  -czy korzystałem z torrentów,
  -czy pobierałem i udostępniałem,
  -jeżeli nie, to czy ktoś z domowników,
  -czy sieć była Wi-Fi i zabezpieczona,
  i najlepsze
  -czy w okresie w którym popełniłem przestępstwo, miałem dostęp do internetu 🙂

 3. Dostałem pismo jakoś 2 lata temu. Policja wezwała moją mamę na przesłuchanie w styczniu tego roku, też mam być przesłuchany Ale oczywiście cisza.
  Nie płacić, chodzić na policję, do niczego się nie przyznawać. Jeżeli coś pobierales, można wymienić dysk twardy.

 4. Witam. Moja sprawa wyglada nastepująco. Była u mnie policja 17.07.2016 r i zabrali mojego laptopa(podczas mojej nieobecnośći , moja konkubina była wtedy w domu z dziecmi)Byłem na policji i powiedzieli mi że pobieralem w 2014 r. film pt. Wkręceni i go udostępniałem dalej poprzez program p2p (w moim przyadku utorrent)przyznałem się do winy ponieważ takowy film pobrałem i oglądałem.Poczytałem w necie trochę i dowiedziałem się że można iść z ,,pokrzywdzonym'' na ugodę, co też zmierzam uczynić (kancelaria PRO BONO)Przedstawili mi warunki ugody ale żądają odemnie 5.000 zł kary bo niby 655 osób pobrło ten film na łąćżną kwotę 19.678 zł i policzyli to jakoś swoimi metodami.Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie ponieważ nie stać mnie na taką karę.Pozdrawiam

 5. Ja się poddałem dobrowolnie karze, 700zł. Bo rozpowszechniałem jakiś film porno na chomikuj, miałem dużo folderów kilkaset tysięcy filmów na koncie zachomikowanych od innych osób. Niby w lipcu 2015 roku jakąś wiadomość mi wysłano żebym zapłacił pewnie ją zgłosiłem za próbę wyłudzenia. Ogólnie w tym samym miesiącu miałem włamanie na konto ktoś powydawał punkty ale i tak policjant nie wpisał tego w zeznanie. W sumie to jest pierwszy i ostatni raz kiedy dałem się wydymać…

 6. No i jakie wieści na froncie? Moje wezwanie do zapłaty spoczywa smutno na dnie jakiejś szuflady w domu. Cisza… spokój… Mam nadzieję, że mało jest osób, które dały się tak naciągnąć.

 7. Nawet jeśli jesteście winni pamiętajcie! Wymieniacie dysk a na przesłuchaniu mówicie że wifi nie było zabezpieczone hasłem. Zero dowodów sprawa umorzona. Taki czyn jest NIE do udowodnienia jeśli nie złapią was na gorącym uczunku. A to nie możliwe.

 8. Ale bredzisz. Świadek to nie podejrzany. Albo jexno albo drugie. Po za tym sprawa została umorzona, więc to niemożiwe, chyba że chodzi o coś innego. Po drugie NIC Ci nie grozi! To tylko przesłuchanie. Nawe jeśli jesteś winny to już z matkąnie mieszkasz a więc nie ma dowodów. Wystarczy że powiesz iż twoje wifi było w tamtym czasie nie chronione hasłem a twój komp i tak nie podlega rekwiracji bo nie mieszkasz już pod adresem z ktorego doszło do rozpowszechniania. Z resztą po rozmowie z twojąmatkąi tak dadząsobie spokuj. Ale jeśli cośto pamiętaj wifi było nie zabezpieczone a ty nie masz już sprzętu komputerowego. Sprawa umorzona z miejsca.

 9. moja mam została wezwana jako świadek na policję. jak się okazało jest podejrzana za rozpowszechnianie film "Co nas kręci" ona nic o tym nie wie, było to w 2014 rok ja już z nią nie mieszkam ale nie pamiętam tego. nic nigdy nie udostępniałem a udostępnienie nastąpiło niby przez torrenty. czy ktoś miał podobną sprawę? co może grozić? dodam że moja mama powiedziała ze o niczym nic nie wie

 10. Wiedziałem, że zostanie umorzone. No i gitara! Ludzie, co z tego, że na homiku jest nawet wasz imail i nazwisko oraz adres. Ja osobiście teraz moge siąść i założyć takie konto większości znajomym ze wszystkimi danymi. Aby pobierać o ile pamietam imail nawet nie wymaga weryfikacji. Potem moge iść do każdego ze znajomych i zalogować się u nich pod domem. Nawet wchodzić nie muszę bo ich wifi pamieta mój telofon albo poprostu jest otwarte.

  W internecie każdy może się podać za każdego. Policja o tym wie. Dlatego udowodnienie czegoś takiego jest niemożliwe. Zwłaszcza jeśli powiesz, że miałeś otwarte wifi. Ten argument uniewinnia was z miejsca. Pamietajcie o tym.

 11. Zapewne sie odwolaja, ale pewnie zostanie odrzucona i umorzenie sie uprawomocni. Musieli tak postapic, bo prokuratura by sprawe i tak umorzyla, a szanse ze jakas kaske zgarna za te listy zawsze byly.

 12. Uwaga! Postępowanie zostało umorzone. Umorzenie jest póki co NIEPRAWOMOCNE. Umorzone ze względu na to, że ludzie się dowiedzieli przez listy które Pro Bono wysyłało, a nie dało w spokoju prowadzić sprawy prokuraturze.

 13. Ludzie nie płaćcie! Też byłam dzisiaj u adwokata. Mówił, że może być to próba wyłudzenia. Prokuratura ze względu na małą szkodliwość społeczną czynu się za to pewnie nie weźmie, a oni kasę wyłudzą. Sprawa dotyczy dziesiątek tysięcy użytkowników chomikuj.

 14. Mój prawnik twierdzi, że to bardzo poważna sprawa. Ugoda, gwarantuje że zrezygnują z powództwa cywilnego. Natomiast wniosek o umorzenie sprawy karnej do prokuratora może zostać odrzucony, co podobno ma miejsce w niewielu przypadkach.

 15. Dziś i do mnie dotarło to pismo. Dokładniej to dla mojego ojca. Facet pojęcia nie ma czym jest chomikuj.pl a oskarżają go o udostępnianie jakiegoś badziewia. Może jutro czegoś więcej się dowiem bo wybieramy się do znajomej z sądu. Jedno wiem, NIC NIE PŁAĆCIE.

 16. A mi się wydaje, że chodzi o prawa autorskie do wszystkich książek Media Rodzina. Kwestia chyba taka, że i tak później mogą przyjść Wam kolejne wezwania, bo nie ustalili jeszcze Waszych danych dt. innych książek.

 17. 1.) Nawet jeśli jestem właścicielem konta to kto na chomiku udowodni, że ktoś pobrał ode mnie te pliki.

  2.) Ciekawi mnie czy ktoś sprawdzał zawartość tych plików. Sam screen nie wystarczy. Jeśli utworze sobie plik w pdf i nazwę go np: Opowieści z Narni. I co? jestem przestępcą bo napisałem sobie w tym pliku np recenzje do książki?

  3.) W wezwaniu powinien być adres IP osoby która dodała pliki a nie która się ostatnio logowała. To jest jakaś kpina. Jeśli pliki były udostępnione w 2012r. a logowanie jest z 2015r.

  4.) Jeśli usunę dany plik to portal chomikuj ma jego kopie?

  5.) Jest jakaś informacja ile razy został pobrany dany plik?

  6.) Na jakiej podstawie Orange udostępnia moje dane osobowe?

  7.) Mam niezabezpieczone wifi. I co teraz?

  8.) Mają adres MAC kompa z którego były dodane pliki? Sam adres IP chyba nie wystarczy.

  9.) Aby dostać adresy IP z portalu chomikuj.pl wystarczy wysłać oficjalne pismo na ich adres z jakimkolwiek uzasadnieniem. I portal udostępni adresy IP.

  10.) Dlaczego numer sygnatury na wezwaniu do zapłaty jest inny niż na ugodzie?

  11.) Dlaczego jeśli jestem kobietą "wielki pan prawnik" zwraca się do mnie PAN!!!

  12.) Jeśli usunę pliki na chomiku to są w stanie przywrócić te pliki i sprawdzić ich zawartość?

  13.) Jak wygląda sprawa z przedawnieniem dla działalności gospodarczej po 3 latach?
  Ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi na te pytania?

 18. Tego samego się obawiam, ja też chomikowałem jakieś paczki, w których w sumie nawet nie wiem co naprawdę było. Przyznam się do jednego, pomyślą że znaleźli frajera do golenia i przyślą kolejny papierek na 750 zł. Zresztą jest to niezła metoda jeśli kupiłem coś co się nie sprzedaje, albo wyeksploatowało, to wrzucam to w paczce z innymi rzeczami na chomika i szukam frajera który to zachomikuje, a później kasuje go jak za barszcz.

 19. Jaka jest szansa, że jak pojde z nimi na ugode to przysla kolejne pismo z wezwaniem, z innym plikiem ktory zachomikowalem? Sam pliku na serwer nie wrzucalem, tylko go zachomikowalem. Czy to udostepnienie?

 20. W przypadku "Chomikuj.pl" jeśli ktoś ściągał, lub udostępniał pliki, to "narozrabiał" na serwerze, a komputer tu jest sprawą drugorzędną, chodzi o ustalenie konkretnej osoby, czy przestępstwa dokonał właściciel łącza czy też inna osoba? Nie zawsze właściciel łącza musiał mieć konto na chomiku, ale jeśli mleko miało się rozlać to się już rozlało. Dla ścisłości w chomiku należało podać maila i jeśli "Jan Kowalski" podał maila jankowalski@wp.pl to wytłumaczyć się będzie ciężko. Po kolejne jeśli przejrzą maila z pewnością znajdą wiele osobistych pism Jana Kowalskiego, tak, że ciężko będzie się własności maila. Wszystko zależy od skali, jeśli takich naruszeń było tysiące, to raczej prokuratorowi nie będzie się chciało angażować, a jeśli było kilkadziesiąt lub kilkanaście, to może to przynieść efekt.

 21. Prokurator jak by miał twarde dowody to nie dostalibyście wezwań tylko odrazu nastąpiła by konfiskata sprzętu. Podobnie rzecz wygląda z wyzwaniami z przed roku. W kwietniu wezwanie i przesłuchanie charakterze świadka w październiku. I jak do tej pory cisza. Śledzę temat i nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem zabrania sprzętu

 22. Polsce a 1,5 roku temu się u mnie jedynie logował 🙂 mam w domu 2 PC oba przedpotopowe bez części i dysków. Obecnie śmigam na tablecie mojej dziewczyny. Wifi w tamtym czasie miałem nie zabezpieczone. Pismo jest na mojego ojca który nigdy przy PC nie siedział. W głowie mam już listę 20 osób które mogły być u mnie w tamtym czasie. Bawi mnie to wszystko. Jedyne co mogą mi zrobić to zarekwirować sprzęt. W sumie mogą brać rupiecie. Jak wniesie się skargę w ciągu 7 dni to można liczyć na jakąś kasiorkę jako odszkodowanie. Zgłębiam obecnie ten temacik. Nie mniej wątpię czy nawet przesłuchania będą. Jeśli nawet to sprawa i tak zostanie umorzona. Czytałem, że jedna dziewczyna nie zapłaciła i do wszystkiego się przyznała na policji. I tak umorzyli postępowanie ze względu na małą szkodliwość czynu. Powiedziała że nie miała pojęcia jak działa serwis i myślała, że książke jedynie pobiera. Tak więc pozdro dla tych którzy płacą. 750zł to podatek od naiwności.

 23. Ludzie! Jedynym dowodem jest plik na PC o który was ścigają. Jeśli nie ma go na dysku to adres IP jest jedynie poszlaką! To nie dowód. Jedyna konsekwencja która jest mało prawdopodobna to rekwiracja sprzętu. Policja mówi że adres IP to trochę za mało na przeszukanie. Mówicie że do internetu w domu ma dostęp każdy bo wifi nie było zabezpieczone hasłem i niech szukają wiatru w polu. Przekopałem się przez kilka forów. Jedynymi którzy ponieśli karę w innych sprawach były osoby które się przyznały! Dopóki będą ludzie gotowi im zapłacić za ugodę, dopóty ten interes będzie się opłacał.

 24. do lento.Sprawdz sobie przedawnienia praw autorskich,przedawnienia dla autorow to jest 10 lat a dla dzialalnosci gpspodarczych 3 lata a media rodzina prowadzi dzialalnosc gospodarcza,a jezeli chodzi o pisma ktore kancelaria wysyla ,no coz to dziala na zasadzie albo ktos o tym wie albo nie moze sie uda ,popdobnie dzialaja firmy windykacyjne,kupuja przedawnione dlugi i na tym zeruja.

 25. też dostałem pismo jakieś 6 dni temu za rzekomo udostępniony plik pdf Igrzyska śmiercie- coś tam coś tam. Pliku nie udostępniałem, a z tego co sprawdziłem był on zachomikoweny od innego użytkownika. Po sprawdzeniu IP doszli, że logowałem się na konto pod koniec 2014 roku… Przecież to jest jakaś kpina, mam odpowiadać za pliki których nawet fizycznie nie posiadałem na dysku

 26. witam przeczytalam wpisy i niestety rowniez otrzymalam takie pismo a scisle moj maz ,kancelaria zarzuca w tym pismie zamieszczenie w serwisie chomikuj date 2013 i 2014r ksiazki igrzyska smierci kosoglos trzeci najazd masjan,jestesmy w wieku po 60 i taka lektura to nie nasza bajka.Chcialabym tylko powiedziec ze jezeli uplynely 3lata od momentu zdarzenia sprawa ulega przedawnieniu,media rodzinne sa wydawnictwem a zatem ten przepis odnosi sie do dzialalnosci gospodarczej,wracajac do naszej sprawy to niewiem co mam zrobic,konto na ktore powoluje sie kancelaria jest chyba mojej corki,caly myk polega na tym ze mojej corki w Polsce niema od 2006,bardzo rzadko nas odwiedza,IP jest na męza nie rozumiem jak to mjest mozliwe ze z tego komputera byly rozpowszechniane te ksiazki moze mi ktos pomoze

 27. Hmm… aby udowodnić winę jest potrzebne coś więcej niż IP łącza z którego się logowało, ciekawe co zrobiliby jeśli w kompie był wymieniony twardy dysk, i właściwie nie byłoby żadnych dowodów na to kto to zrobił oprócz nazwiska właściciela łącza, co w sumie nie jest żadnym dowodem na to że to on wgrał te pliki, bo użytkowników łącza mogło być wielu to raz, dwa że jeśli w mieszkaniu jest WiFi to praktycznie byle programikiem można się do niego włamać i korzystać z łącza.

 28. Zapłacenie ugody – czyli dobrowolne przyznanie się do winy – spowoduje to, że znajdziesz się w ściślejszym kręgu zainteresowania pozywających. Tzn takich, na których mają coś konkretnego (twój podpis pod oświadczeniem winy) i że jesteś jednym z tych, którzy biorą sprawę poważnie i jest większa szansa że zapłacą, zamiast wyrzucić pozew do kosza i otworzyć sobie puszkę piwa.
  Kto raz zapłaci ten poczuwa się do winy, widać że ma pieniądze i jest podatny na groźby – więc wkrótce podeślą kolejny "pozew" za jakieś inne pliki z 2012.

 29. No cóż ja też dostałem takie pismo, jestem z mazowieckiego, na dobrą sprawę żeby mieć spokój dałbym im te pieniądze, ale wiąże się to z wysłaniem tzw "ugody" gdzie jest to sformułowane w sposób – Sprawca oświadcza iż naruszył prawa autorskie – czyli dobrowolne przyznanie się do winy. Jest im to potrzebne dlatego aby w razie jakichś spraw o wyłudzenia móc przedstawić przed sądem dowód o tym iż to "sprawca" dobrowolnie wyrównuje szkody itp.. Poza tym nie mam pewności czy w momencie zapłaty, kancelaria nie uzna że trafiła na podatny grunt do wyłudzenia kasy i nie przyśle mi kolejnego wezwania o następny plik, który być może przypadkowo "zachomikowałem" nie wgrywając go na serwer ani nie ściągając. Hmm ciekawe, poczekamy zobaczymy.

 30. niestety również dostałem takie pismo listem poleconym i rozumiem że nie mam się czym przejmować ?, a plik który niby udostępniłem to 4,5 roku temu, tak sobie myślę że to raczej jest mało prawdopodobne aby było się faktycznie czym przejmować, tym bardziej że nic nie udostępniałem

 31. Takich "pozwów" wysłano pewnie dziesiątki tysięcy. Gdyby chociaż jedna osoba została skazana byłoby o tym głośno. To samo dotyczy wezwań na przesłuchania.
  Nie dajmy się zwariować (oszukać, zastraszyć, uwierzyć że będzie ciąg dalszy – wybierz którąkalwiek wersję).
  Jakakolwiek sprawa jest nie do wygrania (przez stronę pozywającą) – to jest oczywiste. Ale nawet jest jeden na stu zapłaci haracz (tzw.ugodę) to dochód już jest.
  Pozywający żerują na gotowości dzieci do ochrony starszych ludzi przed wizytami w prokuraturze i przesłuchaniami.
  To niemoralne i powinien być na to paragraf. To takich pozywających powinno się ścigać!!!

 32. A zauważyliście, że w przedsądowym wezwaniu jest sprawa pod sygn. akt: 3 Ds. 4205/15/12 a na ugodzie jest napisane 3 Ds. 2405/15/12? Mam podobny problem również przyszło wezwanie na tylko do sąsiada a dzielimy się łączem a konto jest moje i nie wiem co teraz mam robić…

 33. Nie jestem do końca przekonany, czy z tym wiekiem 17 lat to sprawa jest taka prosta. Zgodnie z datami z listu, który dostałem wynika, że w czasie niby "popełnienia przestępstwa" nie miałem 15 lat, ale wydaje mi się niezbyt możliwe, aby moi rodzice za to nie odpowiadali… (konkretnie to przyszło na mamę). Jak to jest z zabieraniem komputera? Czy jeśli dostałem taki list to mam pewność, że narazie komputera mi nie zabiorą, czy mogę się spodziewać policji w każdej chwili? I czy tylko komputer zabierają, czy wszystko co uznają za podejrzane?
  Z góry dziękuję za uświadomienie mnie- nowego w tym temacie.

 34. tak samo. prokurator z radością umorzy sprawę, jedna więcej z bani. proponuję uprzejmie odpisać tym wyłudzaczom, że czyn zabroniony popełnił ówczesny nieletni. wyłudzacze przekombinowali, bo powinni wystąpić z roszczeniem cywilnym, wtedy mieliby szanse.

 35. Dzień dobry, dzisiaj pismo przyszło na moją mamę która nie ma konta na chomikuj.pl, pliki za które ma zapłacić są z 2008 i 2011 roku w tych latach nie miałam jeszcze 17 lat, czy możliwe jest żeby moja mama poniosła za to jakaś odpowiedzialność?

 36. przypominam, że odpowiedzialność karną ponoszą sprawcy od 17 roku życia. Jeżeli byliście wówczas młodsi – to postępowanie podlega umorzeniu, bez dalszego badania co i jak. rodzice nie muszą wiedzieć, co robicie na kompie – to nie jest przestępstwo z zaniechania.

 37. również takie coś wczoraj dostałem , i również niby udostępniłem plik 4,5 roku temu, czyli w styczniu 2012 r. , i tak sobie myślę czemu dopiero po tylu latach przysyłają do mnie takie pismo , a co do samego chomika to owszem logowałem się na to konto które to niby udostępniło jakiś plik, ale Ja miałem dostęp do tego konta chomika znalezionego z neta więc swoją drogą dużo ludzi mogło zalogować się tymi danymi, nie rozumiem czemu do mnie przyszło to pismo, może ktoś inny udostępnił dany plik na tym koncie , lecz na pewno nie byłem to Ja ponieważ nigdy nic nie udostępniam w necie

 38. Ludzie, obiecanki cacanki, a glupiemu radosc. Sprawe prowadzi prokuratura i tylko prokurator moze umorzyc sledztwo, kancelaria nie ma nic do gadania. Kazdy prawnik Wam to powie. Inna sprawa, czy bedzie szczegolowe dochodzenie – przesluchania swiadkow i konfiskata komputerow.

 39. Ja jestem z Mazowieckiego, i rzekomo udostępniałam w 2012r Barack Obama -Odziedziczone marzenia – wg co to jest? pierwszy raz ten tytuł zobaczyłam na wezwaniu.
  wymieniona w wezwaniu konto faktycznie istnieje, ale dostęp do niego ma/miało sporo ludzi, nie jestem w stanie określić po takim czasie kto… co robić w takim przypadku?

 40. Otrzymałam pismo w poniedziałek, wystawione na mojego tatę oczywiście… Dzwoniłam do owej kancelarii i dowiedziałam się kilku rzeczy: można zmienić osobę "winną" w ugodzie (trzeba tylko wysłać im nowe dane na maila, dostajemy pocztą nowe druczki), kancelaria zarzeka się, że po wpłaceniu pieniążków, żadna sprawa sądowa z moim nazwiskiem nie ruszy (ciekawe), obniżyć kwoty "zadośćuczynienia" nie mogą (lub nie chcą), aczkolwiek mogą podzielić ją na 2-3 raty jak im łaskawie udowodnimy, że nie stać nas na wpłatę jednorazową całej sumy. Nie wiem co mam robić, nie zarabiam kokosów, a nie mogę pozwolić, żeby mój tato włóczył się po sądach, a co gorsza został uznany za sprawcę, bo w pracy musi mieć oświadczenie o niekaralności. Pliku nie wrzuciłam, był tylko w folderze zachomikowane, na dysku kompa może i gdzieś jest, bo w końcu go stamtąd ściągnęłam (i nawet nie przeczytałam :/). Jakieś porady? Jestem gotowa zapłacić o ile faktycznie nie będzie tej durnej sprawy w sądzie, rekwirowania komputerów etc

 41. Drodzy Państwo, z jakiego Państwo są z województwa? Czyżby kancelaria Pro Bono wzięła się za południowe rubieże? Bez jaj, komputer jest mi potrzebny, nie chce, żeby ktoś mi go zabrał na długie miesiące jako domniemane narzędzie popełnienia przestępstwa, którego nie zrobiłam. Co to za państwo prawa, kiedy takie hieny żerują na ludzkim strachu? Lewisa to czytałam w szkole z egzemplarza bibliotecznego. Mogą mi skoczyć.

 42. Mój tata też nie wiedział o co chodzi, bo on nawet poczty na gmailu nie umie ogarnac. Jak nie masz tamtego sprzętu, to się nie przejmuj tym. Mogą najwyzej zapytać, co z nim zrobilas/es – zezlomowanie, sprzedaz na czesci? Nie ma zrodla dowodu, nie ma sprawy jak dla mnie.

 43. rodzice wiedza, oni dostali ten list, omal na zawal nie padli, gdy zobaczyli wiecej niz polowa miesiecznej pensji (750zl) do zaplaty za dwa udostepnione pdf… jak moga mi zgarnac komputer? od kilku miesiecy mam tablet, a poprzedni laptop i komputer poszly w sina dal. nie mam mozliwosci udostepnienia…

  doradca prawny, policja, zapomnienie o sprawie, co najlepsze?

 44. Dla własnego dobra powiedz rodzicielce o tej sprawie, żeby nie była zaskoczona, że zapuka policja do drzwi z nakazem prokuratora do zgarnięcia kompa. To brzmi absurdalnie, ale takie obławy już miały miejsce w Polsce.

 45. Właściel łącza musi podczas przesłuchania wskazać osoby, które miały dostęp do komputera, komu się udostępniało hasło do wifi i narzędzia autoryzacyjne do chomika. Summa summarum chodzi o wytypowanie nowego podejrzanego.

 46. Nic im nie płaćcie, bo nie ma pewnosci, czy dadza Wam spokoj. Decyzja o umorzeniu śledztwa i tak nalezy do prokuratury w Poznaniu. Porozmawiajcie z rodzina i uprzedzcie ich, ze moze przyjsc policja z nakazem rewizji w celu przekazania komputerow do sprawdzenia, czy te pliki byly udostepniane.

 47. To skomplikowana sprawa. Można jak najbardziej zignorować to pismo, ale trzeba liczyć się z faktem ewentualnego zarekwirowania komputera celem sprawdzenia dysku i to potrwa dlugie miesiace. Jak podpiszesz sie na umowie i odeslesz im swoj pesel i numer dowodu, to automatycznie przyznajesz sie do winy.

Dodaj komentarz