Wzór wniosku o rejestrację dziennika internetowego

miejsce, data

imię i nazwisko
adres
Sąd Okręgowy w […]
WNIOSEK O REJESTRACJĘ DZIENNIKA
Realizując obowiązek rejestracyjny określony w art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, niniejszym wnoszę o zarejestrowanie dziennika (bloga) prowadzonego pod adresem internetowym […] o tytule […].
Adres i siedziba redakcji: […]
Dane osobowe redaktora naczelnego oraz wydawcy: [imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres, obywatelstwo]
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem pozbawiony praw publicznych.
[podpis]

Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku

Przeczytaj najpierw: Kiedy potrzebuję zgody na wykorzystanie wizerunku

Zgoda (zezwolenie) na wykorzystanie wizerunku

Ja, […] zamieszkały w […], legitymujący się dowodem osobistym o numerze i serii […], posiadający numer PESEL […], NIP […], udzielam niniejszym zezwolenia […] na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwiecznionego na […] w dniu […] w […]. Zezwolenie niniejsze obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Kliknij zielony przycisk DOWNLOAD aby ściągnąć zezwolenie na dysk swojego komputera.
Po wyświetleniu się zezwolenia w nowym oknie naciśnij CTRL+S.

Wzór umowy na wykorzystanie wizerunku

Umowa na wykorzystanie wizerunku

 
Zawarta w […] dnia […] pomiędzy:
[…] zamieszkałym w […], legitymującym się dowodem osobistym o numerze i serii […], posiadającym numer PESEL […], NIP […], zwanym dalej Twórcą,
a
[…] zamieszkałym w […], legitymującym się dowodem osobistym o numerze i serii […], posiadającym numer PESEL […], NIP […], zwanym dalej Pozującym,
o treści następującej:
§1
W związku z wykonaniem materiałów, w których został wykorzystany wizerunek Pozującego, strony zawierają niniejszą umowę, na podstawie której Pozujący wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku a Twórca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie przewidziane umową.
§2
1. Pozujący zezwala na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwiecznionego na materiałach, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy. ****Nie ma przeszkód, aby załącznik stanowiła płyta CD z nagranymi materiałami. Płytę taką należy także parafować.****
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykorzystanie wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej Twórcy, w tym przekazywanie ich osobom trzecim, modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek, z zastrzeżeniem że takie wykorzystanie będzie zgodne z dobrymi obyczajami.
**** LUB ****
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje jednokrotne wykorzystanie wizerunku w […] [tu należy wpisać konkretny artykuł, film, wystawę, portret itp.]
§3
Twórca zapłaci Pozującemu za pozowanie oraz wykorzystanie jego wizerunku wynagrodzenie w kwocie […] netto/brutto w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy.
§4
Twórca udziela Pozującemu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni nieodpłatnej licencji na wykorzystanie materiałów stanowiących załącznik nr 1 do umowy w portfolio, które będzie prezentowane wyłącznie potencjalnym współpracownikom i kontrahentom Pozującego, przy czym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym zostanie ograniczone do […] zdjęć/filmów.
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Kliknij zielony przycisk DOWNLOAD aby ściągnąć umowę na dysk swojego komputera. 
Po wyświetleniu się umowy w nowym oknie naciśnij CTRL+S.