[NOWE 2019] Wezwania antypiratów – Kancelaria PRO BONO (adw. Marcin Borys)

Prawdziwy nestor działań „antypirackich” i masowego rozsyłania wezwań do zapłaty w związku z naruszeniami praw autorskich w sieci – Kancelaria PRO BONO – rozpoczęła nową serię wezwań.Kancelaria prowadzi swoją działalność, reprezentując swoich klientów w sprawach naruszeń na popularnym „chomiku” (serwis chomikuj.pl) oraz w sieci peer-to-peer (torrent).

WezwaniaNaruszenia te określam, jako „pewniejsze”, ponieważ związane są one bezpośrednio z korzystaniem z konta w tym serwisie. Teoretycznie zatem łatwiej jest wskazać konkretną osobę, która dokonała naruszenia w danym gospodarstwie domowym. Z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie to osoba, która korzysta z konta w serwisie. Ma to szczególne znaczenie dla tych osób, które do logowania wykorzystują swoje dane osobowe (np. login jako imię i nazwisko).

http://europeana.eu/
The British Library

W ciągu ostatnich lat wiele kancelarii i firm zajmowało się naruszeniami praw autorskich w internecie. Pisma te opierały się na podobnej podstawie prawnej i faktycznej, proponuję zatem zapoznać się z moimi dotychczasowymi artykułami na ten temat:

Kancelaria Adwokacka Anny Łuczak (obecnie Artur Glass-Brudziński)
Kancelaria Adwokacka Bartłomieja Wieczorka
Kancelaria CODEX
Lex Superior Sp. z o. o.
MURAAL Kancelaria Prawna Magdaleny Zielińskiej

Zatrzymania sprzętu komputerowego w związku z naruszeniami praw autorskich

Zachęcam także do przeczytania wywiadu ze mną w Dzienniku Internautów, w którym szerzej komentuję zjawisko masowego rozsyłania wezwań do zapłaty przez kancelarie „antypirackie”.
Dla wszystkich tych, którzy dostali wezwania z Kancelarii Prawnej PRO BONO (Dariusz Puczydłowski, Bartosz Wojda, Marcin Borys), oferuję bezpośrednią pomoc prawną w bardzo atrakcyjnej cenie 150 zł za poszerzoną analizę sprawy oraz poradę e-mailową lub telefoniczną, podczas której będą Państwo mogli rozwiać swoje wszelkie wątpliwości dotyczące otrzymanej korespondencji oraz uzyskać informację na temat możliwych dalszych kroków w sprawie i ryzyk z tym związanych. Chętnych zapraszam do kontaktu e-mailowego: kontakt@boguslawwieczorek.pl
Podkreślam przy tym, że na podstawie art. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku obowiązuje mnie tajemnica informacji pozyskanych przy świadczeniu pomocy prawnej, jak i nie mogę być z tego obowiązku zwolniony.

(NOWE – MAJ 2016) Wezwanie do zapłaty adwokat Kamil Klemienia (PRO BONO)

Kancelaria Adwokacka
adwokat Kamil Klemienia
ul. Kaczorowskiego 7 lok. 57U
15-375 Białystok

Pełnomocnik pokrzywdzonego

Media Rodzina sp. z o.o. z/s w Poznaniu
infolinia tel. 85 733 38 38
pon-pt. 8.00-16.00

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY
Działając w imieniu i na rzecz mojego mocodawcy – Media Rodzina sp. z o.o. z/s w Poznaniu – dokument pełnomocnictwa przedkładam w załączeniu do niniejszego pisma, w związku z toczącym się postępowaniem karnym prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (ul. Solna 10, 61-736 Poznań) pod sygn. akt: 3 Ds. 4205/15/12. dotyczącym podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w treści art. 116 § 1 i 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych polegającego na rozpowszechnianiu za pośrednictwem Internetu, w serwisie www.chomikuj.pl, przez osobę posługującą się kontem o nazwie […], logującego się w dniu […], utworów do których prawa autorskie majątkowe posiada mój mocodawca tj.:

Nazwa materiału    / Data zamieszczenia w serwisie www.chomikuj.pl

wzywam Pana/Panią do:

1) dobrowolnej zapłaty kwoty […] tytułem częściowego naprawienia szkody, a tym samym zaspokojenia roszczeń reprezentowanej przeze mnie spółki, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma na rachunek bankowy o numerze: 94 2490 0005 0000 4600 3416 0776, prowadzony dla mojego klienta przez Kancelarię Prawną Pro Bono z/s w Białymstoku, która ujawniła przestępstwo i została umocowana przez mojego klienta m.in. do przyjmowania wpłat od osób naruszających prawa autorskie Media Rodzina sp. z o.o. z/s w Poznaniu. W tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ugody.

Jednocześnie informuję, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych mój mocodawca mógłby domagać sie kwoty stanowiącej dwukrotność wartości wyrządzonej szkody (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b wzmiankowanej ustawy). W przypadku niezastosowania się do niniejszego wezwania, mój klient będzie dochodził dwukrotnosci wyrządzonej szkody, a także zapłaty dodatkowych kosztów, w tym wynagrodzenia za podejmowane przeze mnie czynności adwokackie, a po zakończeniu postępowania karnego i skierowaniu sprawy na drogę postępowania cywilnego również opłaty od pozwu i kosztów związanych z przeprowadzeniem ewentualnego dowodu z opinii biegłych sądowych z zakresu informatyki i telekomunikacji.

2) dobrowolnego usunięcia z serwisu www.chomikuj.pl plików, do których prawa autorskie majątkowe posiada mój mocodawca, wymienionych w niniejszym piśmie, jak również do zaniechania rozpowszechniania utworów mojego mocodawcy w przyszłości.

Końcowo informuję, że w przypadku częściowego naprawienia wyrządzonej szkody i zobowiązania się do niepopełniania w przyszłości naruszeń majątkowych praw autorskich przysługujących mojemu mocodawcy, zostałem zobowiązany przez mojego klienta do cofnięcia wniosku o ściganie, co spowoduje umorzenie postępowania karnego.

W celu ugodowego zakończenia sporu, proszę o dokonanie zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, podpisanie dwóch egzemplarzy ugody i odesłania ich na adres mojej kancelarii. Aby uzyskać dodatkowe informacje proszę o kontakt z moimi współpracownikami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerem 85 733 38 38.

Informacje potwierdzające toczące się postępowanie karne można uzyskać poprzez kontakt z Prokuraturą Rejonową Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, powołując się na sygn. akt 3 Ds. 4205/15/12.

W załączeniu:
1) pełnomocnictwo;
2) umowa ugody (2 egzemplarze)   

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu i na rzecz Media Rodzina Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, udzielam niniejszym adwokatowi – Kamilowi Klemienia (Izba Adwokacka w Białymstoku, nr wpisu 601) – ogólnego pełnomocnictwa procesowego do występowania w imieniu i na rzecz w/w podmiotu, z prawem udzielenia substytucji.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności:
1. reprezentowanie w/w podmiotu przed wszystkimi instytucjami publicznymi, w tym sądami (powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym), organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, a także organami egzekucyjnymi;
2. podejmowanie wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, w tym wnoszenie i popieranie powództwa, inicjowanie postępowań karnych, składanie wniosków o ściganie lich cofanie, zawieranie ugód sądowych i pozasądowych, zrzekanie się roszczenia, a także składanie oświadczeń o wyrażeniu woli przystąpienia do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
3. wnoszenie wszelkiego rodzaju środków odwoławczych, w tym apelacji, kasacji, skargi kasacyjnej, etc.;
4. podejmowania wszelkich czynności związanych z zabezpieczeniem i egzekucją roszczeń, w tym inicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz składanie pism wich toku;
5. udzielanie dalszego pełnomocnictwa do wykonywania czynności objętych niniejszym pełnomocnictwem.

Prezes Zarządu
Robert D. Gamble
MEDIA RODZINA SP. Z O.O.
Ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań
REGON: 632008392, NIP 778-00-43-660

UGODA

zawarta w Białymstoku w dniu ………………….2016 r. pomiędzy

[…] zwanym dalej „Sprawcą”

a

Media Rodzina sp. z o.o. z/sw Poznaniu, 61-657 Poznań, reprezentowaną przez adwokata Kamila Klemienia, ul. Kaczorowskiego 7 lck. 57U, 15-375 Białystok, zwaną dalej „Pokrzywdzonym”

§1

1. Sprawca oświadcza, że naruszył autorskie prawa majątkowe przysługujące Pokrzywdzonemu do utworu […] poprzez bezprawne rozpowszechnianie go jako użytkownik o nazwie konta […] za pośrednictwem serwisu www.chomikuj.pl.
2. Sprawca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty wwysokości […] na rzecz Pokrzywdzonego tytułem częściowego naprawienia szkody powstałej w wyniku bezprawnego naruszenia przez Sprawcę autorskich praw majątkowych do utworu wskazanego w ust. 1 przelewem, na rachunek bankowy o numerze 94 2490 0005 0000 4600 3416 0776.
3. Pokrzywdzony całkowicie zrzeka się roszczeń wobec Sprawcy związanych ze zidentyfikowanym rozpowszechnieniem w/w utworu za pośrednictwem serwisu www.chomikuj.pl, przez użytkownika posługującego się kontem o nazwie […], wskazanym w ust. 1, pod warunkiem zapłaty pełnej kwoty wskazanej w ust. 2 oraz odesłania podpisanej ugody w dwóch egzemplarzach, listem poleconym na adres pełnomocnika pokrzywdzonego, tj. Kancelaria Adwokacka mec. Kamil Klemienia, ul. Kaczorowskiego 7 lok. 57U, 15-375 Białystok, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma oraz zobowiązuje się do cofnięcia wniosku o ściganie w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Poznań — Stare Miasto w Poznaniu pod sygn. 3 Ds. 2405/15/12.

§2

1. Sprawca zobowiązuje się do nienaruszania autorskich praw majątkowych przysługujących Pokrzywdzonemu do jakichkolwiek utworów Pokrzywdzonego obecnie i w przyszłości.
2. Po otrzymaniu dwóch egzemplarzy podpisanej przez Sprawcę ugody, wraz z potwierdzeniem przelewu, pokrzywdzony zobowiązuje się odesłać podpisany przez siebie jeden egzemplarz na adres wskazany przez Sprawcę w treści ugody.

POMOC PRAWNA – „Wkręceni” – przeszukanie i zatrzymanie komputera w mieszkaniu

Kancelarie antypirackie prowadzą swoją działalność nieprzerwanie na masową skalę od 1,5 roku. Wielokrotnie pisałem o tym na blogu, pisały także inne media.
Do tej pory kancelarie te ograniczały się do masowego rozsyłania propozycji ugodowych – czy to pocztą zwykłą, czy elektroniczną. Obecnie na masową skalę dochodzi w Polsce od zatrzymywania komputerów w domach potencjalnych użytkowników programów P2P. Zatrzymanie komputera następuje nagle (bez uprzedniego wezwania) i związane jest z przeszukaniem mieszkania. Wszystko odbywa się na podstawie stosownego postanowienia prokuratora (wzór takiego postanowienia). Stosowne postępowania prowadzą na pewno Prokuratury Okręgowe w Tarnowie i Świdnicy.
Mam informację od czytelników bloga, że policjanci przy wykonywanych przez siebie czynnościach przekazują kontakt do kancelarii zajmujących się „ugodowym załatwianiem spraw”. I to jest bardzo niepokojące.
  Wellcome Library, London
A screwdriver with a split handle; and a hand made red and sore by use of the defective handle. Colour lithograph.
Dziennik Internautów przywołuje relacje, które mówią o tysiącu zatrzymanych komputerów w jednym tylko województwie. Sprawdzanie takiej liczby komputerów zajmie kilkanaście / kilkadziesiąt miesięcy (do tej pory zajmowało kilka – nagły napływ takich spraw siłą rzeczy doprowadzi do zatorów. 
Zatrzymanie komputera znajdującego się w domu – potencjalnie wykorzystywanego do wielu celów, w tym utrzymywania kontaktu z innymi, wykonywania pracy, dostępu do kont bankowych itd. – na tak długi czas, jest bardzo dotkliwe. Nierzadko komputery zawierają dane prywatne, wrażliwe, które nie powinny być przeglądane przez osoby trzecie.
W takiej sytuacji faktycznie „ugodowe” załatwienie sprawy w ciągu kilku dni może być dobrym rozwiązaniem i wiele osób będzie poważnie rozważać zapłatę kwoty „ugody”. Jeśli dodamy do tego autorytet Policji, która stosowny kontakt przekazuje – niejako sugerując takie załatwienie sprawy – jest to faktycznie działanie na rzecz właścicieli praw autorskich i kancelarii antypirackich. Nie służy to jednak do obiektywnego rozpoznania sprawy.
Co ważne bowiem, mówimy o osobach, które są właścicielami sprzętu komputerowego – ale w zasadzie nie mają żadnego statusu w postępowaniu karnym, który zapewniałby im możliwość działania i ochrony swoich praw. Zatrzymanie sprzętu następuje bowiem na podst. art. 217 kpk, a właściciel komputera to po prostu osoba, która jest w posiadaniu „rzeczy mogącej stanowić dowód w sprawie.”
Na takie zatrzymanie przysługuje zażalenie – i jest to w zasadzie jedyna droga do ochrony swoich interesów. Co ważne – trzeba je złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zatrzymania sprzętu. Uchybienie temu terminowi oznacza, że właścicielowi komputera nie pozostaje nic innego – jak czekać na rozstrzygnięcie (nie swojej, póki co) sprawy. Nawet wiele miesięcy.
Ugoda natomiast może oznaczać, że ten, na czyj wniosek toczy się całe postępowanie – cofnie swój wniosek o ściganie. Co prawda nie wiąże to organów ścigania, ani sądu – ale wobec braku zainteresowania poszkodowanego, najpewniej do umorzenia postępowania (i zwrotu dowodów rzeczowych) dojdzie.
***
Jako radca prawny świadczę usługi pomocy prawnej w pełnym zakresie. Także w postępowaniu karnym.
Wszystkim Państwu, których sprzęt komputerowy został zatrzymany oferuję pomoc prawną w bardzo atrakcyjnej cenie 150 zł, która obejmuje:
1) pisemną, poszerzoną analizę sprawy;
2) poradę e-mailową lub telefoniczną, podczas której będą Państwo mogli rozwiać swoje wszelkie wątpliwości dotyczące sprawy oraz uzyskać informację na temat możliwych dalszych kroków i ryzyk z tym związanych;
a także
3) projekt zażalenia na postanowienie prokuratora o wydaniu sprzętu komputerowego i przeszukaniu mieszkania.
Zapraszam do kontaktu e-mailowego: boguslawwieczorek@gmail.com
Podkreślam przy tym, że na podstawie art. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku obowiązuje mnie tajemnica informacji pozyskanych przy świadczeniu pomocy prawnej, jak i nie mogę być z tego obowiązku zwolniony.

Postanowienie o wydaniu rzeczy, przeszukaniu [WZÓR]

PROKURATURA OKRĘGOWA W TARNOWIE
lub
PROKURATURA OKRĘGOWA W ŚWIDNICY


POSTANOWIENIE
o żądaniu wydania rzeczy, przeszukaniu
Prokurator Prokuratury Okręgowej w sprawie rozpowszechniania w okresie od dnia […] do dnia […] bez uprawnień cudzego utworu w postaci filmu pt. „Wkręceni” w wersji oryginalnej w sieci Internet za pośrednictwem oprogramowania opartego na sieci peer-to-peer przez użytkowników tego oprogramowania, tj. o przest. z art. 116 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

na podstawie art. 217 kpk, 219 par. 1 kpk, art. 220 par. 1 i 2 kpk

postanowił:

1) zażądać […] dobrowolnego wydania sprzętu komputerowego służącego do popełnienia przestępstwa, a w przypadku odmowy wydania dokonać przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w/wym. w celu zabezpieczenia dowodu,

2) zlecić wykonanie postanowienia funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji.

UZASADNIENIE

Prokuratura Okręgowa nadzoruje dochodzenie sygn.[…] w sprawie rozpowszechniania w okresie […] bez uprawnień cudzego utworu w postaci filmu pt. „Wkręceni” w wersji oryginalnej w sieci Internet za pośrednictwem oprogramowania opartego na sieci peer – to – peer przez użytkowników tego oprogramowania.
W toku wykonywanych przez Komendę Powiatową Policji czynności ustalono, iż jeden z komputerów za pośrednictwem którego rozpowszechniano w/wym. film został zarejestrowany przez użytkownika […]
Analiza akt niniejszego śledztwa wskazuje na uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że […] może znajdować się w posiadaniu przedmiotu stanowiącego w tej sprawie dowód lub też podlegającemu zajęciu w ramach prowadzonego postępowania karnego.
Stąd też niezbędnym stało się dokonać przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych przez […].


Pouczenie:
Na podstawie art. 236 kpk i art. 465§2 kpk na powyższe postanowienie przysługuje osobom, których prawa zostały naruszone, zażalenie do Sądu Rejonowego […].
Zażalenie wnosi się w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia.
Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122§ 1 i 2 kpk, art. 460 kpk).
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

POMOC PRAWNA – Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Szulc-Nagłowskiej

Oferta bezpośredniej pomocy prawnej dla adresatów wezwań – szczegóły na końcu artykułu.

Rynek wyspecjalizowanych kancelarii i firm, które zajmują się wzywaniem do zapłaty i proponowaniem ugód za rozpowszechnianie utworów chronionych prawem autorskim w sieci Internet staje się coraz większy. Ostatnio dołączyła do niego nowa kancelaria adwokacka z Wrocławia prowadzona przez adw. Karolinę Szulc-Nagłowską.
Choć kancelaria jest nowa, to temat i zakres prowadzonych działań już nie. Adwokat Szulc-Nagłowska reprezentuje bowiem Stowarzyszenie Contra Piracy Worldwide Association for Intellectual Property z siedzibą w Zug w Szwajcarii. Stowarzyszenie to korzystało już z pomocy Kancelarii Prawnej Magdaleny Zielińskiej MURAAL w ściganiu naruszeń praw autorskich do takich filmów, jak Niezniszczalni 3, Furia, Głupi i Głupszy bardziej oraz polskich – Jack Strong, Wkręceni i Sztos 2.
Czy oznacza to, że Stowarzyszenie zmieniło swojego pełnomocnika w Polsce? A może rozwinęło działalność i część tytułów przekazało w ochronę komuś innemu? Możemy się tego nie dowiedzieć, bo pomimo upływu roku od intensywnej działalności w Polsce – nadal bardzo niewiele informacji jest na jego temat dostępnych. Wiadomo, że Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Szwajcarii pod adresem Baarerstrasse 10, 6304 Zug – pod którym prowadzonych jest wiele różnych firm (być może są to jedynie biura wirtualne). Na swojej stronie internetowej przywołuje też dość często polskie opracowania nt. piractwa – co by wskazywało na szczególne zainteresowanie rynkiem polskim (a – być może – wskazuje też, że „globalny” charakter tego stowarzyszenia jest tylko fasadą). W organach Stowarzyszenia zasiada jeden Polak – Pan Leszek Krzysztof Ogiński.
Pan Leszek Krzysztof Ogiński jest także Prezesem Zarządu działającego w Polsce Stowarzyszenia Pro Copyright z siedzibą w Warszawie, ale początkowo zarejestrowanego we Wrocławiu. Stowarzyszenie nie prowadzi aktywnej działalności w Internecie od 2013 roku. Pan Ogiński pracuje również w firmie Logistep AG. Ta niemiecka spółka akcyjna prowadzi szeroką, międzynarodową działalność „antypiracką” od wielu lat. Z różnym skutkiem. W Szwajcarii np. „sąd federalny, uznał stosunkiem głosów 3 do 2, że działania Logistep są niezgodne ze szwajcarskim prawem i proceder nie może być kontynuowany.”
Natomiast we Włoszech interweniował tamtejszy inspektor danych osobowych, który zakazał dalszego przetwarzania danych osobowych odnoszących się do osób odpowiedzialnych za wymienianie się plikami chronionymi przez prawo autorskie poprzez sieć peer-to-peer (torrent). 
Niestety – polski GIODO już w 2008 roku uznał, iż „ta sprawa [polskiego] inspektora nie dotyczy”. W 2015 roku stanowisko GIODO brzmiało już inaczej, a mianowicie że tego typu działanie jest „głęboko nieetyczne”. Nadal jednak w świetle prawa mogą być wszczynane postępowania karne w celu wydobycia danych osobowych – także na masową skalę – a następnie na tej podstawie prowadzone działania pozaprawne (wezwania do ugody, wezwania do zapłaty) oraz kontynuowanie dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.
Adresaci wezwań powinni zapoznać się z dotychczasowymi artykułami na ten temat publikowanymi przeze mnie na blogu. Duża część moich uwag przedstawionych przy okazji poprzednich artykułów na ten temat pozostaje aktualna – chodzi o naruszenie tego samego przepisu prawa, tj. o rozpowszechnianie utworów chronionych prawem autorskim bez stosownego zezwolenia:

Kancelaria Adwokacka Anny Łuczak (obecnie Artur Glass-Brudziński)
Kancelaria Adwokacka Bartłomieja Wieczorka
Kancelaria CODEX
Lex Superior Sp. z o. o.
MURAAL Kancelaria Prawna Magdaleny Zielińskiej

Podobnie, jak przy Kancelarii MURAAL, tak i tu nie jest przesądzone, czy ściganie odbywa się na podstawie art. 116 ust. 1 czy również ust. 4, a więc czy dotyczy ono rozpowszechniania nieumyślnego. Do tej pory kancelarie wzywające do zapłaty z tyt. naruszeń w sieci torrent wyraźnie wskazywały na działanie nieumyślne.
Dla wszystkich tych, którzy dostali wezwania z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Karoliny Szulc-Nagłowskiej o takiej treści, jak w podlinkowanym poście, oferuję bezpośrednią pomoc prawną w bardzo atrakcyjnej cenie 100 zł za poszerzoną analizę sprawy oraz poradę e-mailową lub telefoniczną, podczas której będą Państwo mogli rozwiać swoje wszelkie wątpliwości dotyczące otrzymanej korespondencji oraz uzyskać informację na temat możliwych dalszych kroków w sprawie i ryzyk z tym związanych. Zapraszam do kontaktu e-mailowego: boguslawwieczorek@gmail.com.
Podkreślam przy tym, że na podstawie art. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku obowiązuje mnie tajemnica informacji pozyskanych przy świadczeniu pomocy prawnej, jak i nie mogę być z tego obowiązku zwolniony.