Wzór wezwania do naprawienia szkody – Kancelaria Adwokacka adw. Karolina Szulc-Nagłowska

ADWOKAT KAROLINY SZULC-NAGŁOWSKIEJ
Wrocław, dnia […] 2015 roku
WEZWANIE DO NAPRAWIENIA SZKODY I ZANIECHANIA DALSZYCH NARUSZEŃ
Działając w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Contra Piracy Worldwide Association for Intellectual Property z siedzibą w Szwajcarii („Stowarzyszenie”), w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 28 sierpnia 2014 roku, które przedkładam w załączeniu, wskazuję, iż m. in. dnia […] z przypisanego do Pana/Pani adresu IP […] osobom trzecim został udostępniony za pośrednictwem programu wymiany plików w sieci P2P, utwór Dom Zły który podlega ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”).
W związku z powyższym wzywamy do zapłaty kwoty w wysokości 650 pln (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania do zapłaty na wskazany poniżej rachunek bankowy Kancelarii Adwokackiej prowadzony przez mbank w tytule wpisując sygnaturę sprawy:
nr konta: 79 1140 2004 0000 3502 7531 7579
W przypadku naprawienia szkody poprzez zapłatę powyżej wskazanej kwoty, Pokrzywdzony odstąpi od dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym.
UZASADNIENIE
Stowarzyszenie Contra Piracy prowadzi Program Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej. W jego ramach BB Media sp. o.o. jako podmiot upoważniony do dysponowania prawami autorskimi do utworu Dom Zły, upoważniło Stowarzyszenie do występowania swoim imieniu we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem prawami, w szczególności celem dochodzenia praw związanych z naruszeniami praw autorskich.
Pokrzywdzony, którego autorskie prawa zostały naruszone, może żądać od naruszającego naprawienia szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej, zaniechania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń. Udostępnianie utworów bez zgody uprawnionego, objętych ochroną na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poza koniecznością zapłaty odszkodowania, może być zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a także innymi sankcjami przewidzianymi w art. 79 Ustawy.
Dane osobowe, wskazane w niniejszym piśmie, zostały pozyskane od providera […] w toczącym się postępowaniu karnym o sygnaturze akt […] o naruszenie autorskich praw majątkowych – art. 116 Ustawy, obejmującym bezprawne rozpowszechnianie utworu Dom Zły.
Dane osobowe zostały zabezpieczone przez Prokuraturę Rejonową Wrocław – Stare Miasto na mocy postanowienia z dnia 25 lutego 2015 roku, na podstawie numeru IP […] i numeru portu użytkownika […] w powyżej wskazanej dacie […] a więc czasie nieuprawnionego udostępniania utworu Dom Zły.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Fakt przetwarzania danych osobowych został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie całkowitego uregulowania powstałej szkody na rzecz Pokrzywdzonego Stowarzyszenia.
W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących sprawy, prosimy o kontakt mailowy na adres: contrapiracy@mecenas.biz
Z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych nie udostępniamy informacji w sprawie drogą telefoniczną.
Z poważaniem,
pełnomocnik pokrzywdzonego
adwokat Karolina Szulc-Nagłowska
ul. Świebodzka 4a/5, 50-046 Wrocław, NIP 899 219 26 90, REGON 020049456, www.mecenas.biz

Jedna odpowiedź do “Wzór wezwania do naprawienia szkody – Kancelaria Adwokacka adw. Karolina Szulc-Nagłowska”

Dodaj komentarz