Wzór wezwania przedsądowego do zawarcia ugody – adwokat Bartłomiej Wieczorek

adres do doręczeń: KANCELARIA ADWOKACKA BARTŁOMIEJ WIECZOREK
52-015 Wrocław ul. Krakowska 180 lok. 104, tel. 781290289
L. Dz. chomikuj.pl
Login: […]Nr IP: […]
Wezwanie przedsądowe
Działając w imieniu moich mandantów:
Studio Filmowe Kadr
Studio Filmowe Zebra
Studio Filmowe TOR
Best Film Sp. z o.o.
Monolith Films Sp. z o.o.
Cezar 10 S.A.
Studio Miniatur Filmowych Sp. z o. o.
Studio Filmów Rysunkowych sp. z o.o.
Saco Films Ltd.
Wydawnictwo Znak
Wydawnictwo Bellona
Wydawnictwo MUZA S.A.
Oficyna Wydawnicza FOKA Sp. z o.o.
Wydawnictwo Górnicki
Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik
Wydawnictwa MediaPharm Sp. z o.o.
Wydawnictwo Akapit Press sp. z o.o.
Wydawnictwo Impuls sp. z o.o.
Wydawnictwo Videograf sp. z o.o.
Techland Sp. z o.o.
OBD2

których oryginały pełnomocnictw znajdują się w aktach sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu przeciwko administratorowi portalu chomikuj.pl, pod sygnaturą […], informuję, że naruszył Pan art. 116 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r., poprzez rozpowszechnianie na portalu chomikuj.pl, bez wymaganej zgody utworów do których prawa autorskie posiadają moi mandanci. W wyniku prowadzonego postępowania Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, na podstawie wydanych danych przez administratora portalu chomikuj.pl oraz działając w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście pod sygnaturą akt […] z dnia 26.02.2013 r., ustaliła dane osobowe użytkownika, z którego łącza oznaczonego nr IP nastąpiło rozpowszechnianie utworów wskazanych w załączniku do niniejszego pisma.

Moi mandanci upoważnili mnie do dochodzenia ich roszczeń, wynikających z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r., na drodze postępowania sądowego. Jednakże mając na uwadze dodatkowe koszty, wynikające z postępowania sądowego, wzywam Pana do naprawienia szkody i zawarcia ugody na mocy której zobowiąże się Pan do zapłacenia odszkodowania w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, tj. naprawienia szkody wynikającej z art. 79 ww. ustawy oraz usunięcie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma wszystkich utworów moich mocodawców, jakie rozpowszechniane przez Pana na ww. portalu. Wykaz utworów, do których prawa autorskie posiadają moi mandanci znajduje się na stronie: www.utworychronione.pl.
Dochodzona ugodowo kwota jest częścią opłaty licencyjnej, której wysokość ograniczona jest z uwagi na ugodowy charakter niniejszego pisma. To jednocześnie wskazuje, ze wysokość pełnej opłaty licencyjnej uprawniającej do rozpowszechniania utworów to kwota w wysokości podanej w załączonym raporcie, utworów rozpowszechnianych.
Wobec powyższego proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczącej proponowanej ugody w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma na mail: kancelaria@utworychronione.pl lub telefonicznie nr 781290289
Adwokat
Bartłomiej Wieczorek

Jedna odpowiedź do “Wzór wezwania przedsądowego do zawarcia ugody – adwokat Bartłomiej Wieczorek”

Dodaj komentarz