Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty przesyłanego przez Kancelarię Adwokacką Anny Łuczak

adwokat Anna Łuczak 
Al. Jana Pawia II 61 lok. 95, 01-031 Warszawa; NIP 526-002-90-26 
tel.: (+48 22) 634 36 84; (+ 48 22) 635 16 47; (+48 22) 635 17 37; (+ 48 22) 635 17 71; (+48) 500 388 744 
godziny urzędowania: 10:00 — 17:00 kancelaria@adwokatwarszawa.net.pl www.adwokatwarszawa.net
Warszawa, dnia […] roku 
Znak pisma 
PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY 
w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa 
Niniejszym, w związku z toczącym się postępowaniem karnym prowadzonym przez: Prokuraturę Rejonową w […], w sprawie o sygnaturze akt […], dotyczącym podejrzenia popełnienia m.in. przez Pana przestępstwa, określonego w treści art. 116 § 1 i 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2006 nr 99 poz. 662 z późn. zmianami) polegającego na rozpowszechnianiu utworu bez uprawnienia, do którego prawa autorskie posiada mój mocodawca, jako pełnomocnik Pokrzywdzonego Skorpion Arte sp. z o.o., z siedzibą ul. Wspólna 75, 00-687 Warszawa zwanego w treści „Pokrzywdzonym” na podstawie pełnomocnictwa znajdującego się w aktach prokuratorskich, o których mowa powyżej: 
wzywam do dobrowolnej zapłaty kwoty 550,00 PLN
(słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych)
tytułem zaspokojenia prawno-karnych i prawno-cywilnych roszczeń spółki w stosunku do Pana powstałych w wyniku naruszenia przez Pana w dniu […] o godzinie […] majątkowych praw autorskich przysługujących Pokrzywdzonemu w zakresie nielegalnego-bezprawnego rozpowszechniania przez Pana utworu pt. […] o numerze FILEHASH […], który to plik nazywał się: „[…]” w sieciach peer-to-peer (P2P) za pośrednictwem sprzętu elektronicznego korzystającego w dacie popełnienia czynu z nr […] za pośrednictwem programu / sieci wymiany plików uTorrent 3.2.0. 
Dochodzona ugodowo kwota jest częścią opłaty licencyjnej, której wysokość ograniczona jest z uwagi na ugodowy charakter niniejszego wezwania. Jednocześnie wskazuję, iż wysokość pełnej opłaty licencyjnej, uprawniającej do rozpowszechniania utworu, to kwota w wysokości od kilkunastu tysięcy do kilkuset tysięcy złotych, a uzależniona jest od przewidywanej ilości rozpowszechnień. Żądana kwota nie obejmuje kosztów pełnej opłaty licencyjnej, ani prawa do dalszego rozpowszechniania utworu w przyszłości, ewentualnych kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, biegłych sądowych, komorniczych, grzywien, jak również ewentualnej nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody orzekanej przez sądy karne w przypadku wydania wyroku skazującego. Celem ugodowego zakończenia sporu należy załączoną, prawidłowo wypełnioną i podpisaną Ugodę wysłać w oryginale  w terminie wskazanym w ugodzie na adres kancelarii, a żądaną kwotę należy wpłacić bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma, na konto bankowe pełnomocnika:
KANCELARIA ADWOKACKA
nr rachunku […]
tytułem : […]
Na podstawie art 79 § 1 ww. ustawy wzywam do dobrowolnego usunięcia ww. pliku z wszelkich urządzeń za pomocą których jest, był lub może być udostępniany plik zawierający ww. utwór, jak również do zaniechania rozpowszechniania utworu w przyszłości pod rygorem ujemnych skutków prawnych.
W razie zaistnienia pytań zespół Kancelarii pozostaje do Pana dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 —17:00 pod numerami wskazanymi w nagłówku. Jednocześnie informuję, iż mój mocodawca, wobec ewentualnego braku zapłaty, zobowiązał mnie do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a ewentualnie powstałe z tym koszty będą obciążały stronę przegrywającą. 
Z poważaniem,
Anna Łuczak
adwokat
nr wpisu: 764

Dodaj komentarz