Kazusy konkursowe IP Challenge 2014

Poniżej przedstawiam Państwu kazusy konkursowe IP Challenge 2014. Można się zmierzyć samemu z postawionymi problemami. Można też poczekać na wyniki, które będą dostępne za około dwa tygodnie, po sprawdzeniu prac przez dr. Wojciecha Machałę z Instytutu Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.
Łącznie do zdobycia jest 40 punktów:
 – analiza stanu faktycznego: 0 – 10 punktów,
 – analiza możliwych kroków prawnych klienta: 0 – 10 punktów,
 – analiza sytuacji prawnej klienta w ewentualnym sporze sądowym: 0 – 10 punktów,
 – styl opinii prawnej: 0 – 5 punktów,
 – kompozycja opinii prawnej: 0 – 5 punktów.
Kazus – grupa A
Instytut Rozwiązywania Problemów Kosmosu instytut badawczy („IRPK”) opracował na zamówienie Starostwa Powiatowego w Bermudach następujący dokument:
„Instrukcja postępowania w przypadku spotkania z kosmitą:
1. Niniejsza instrukcja określa zasady postępowania w przypadku spotkania osób, których dotyczy, z kosmitami. Postanowienia niniejszej instrukcji mają charakter niewiążących zaleceń, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
2. Określenia użyte w dalszej części niniejszej Instrukcji oznaczają co następuje:
a) Kosmita – jednostka komunikatywna, co do której zachodzi prawdopodobieństwo pochodzenia pozaziemskiego;
b) Spotkanie – styczność z Kosmitą, przybierająca postać Spotkania Bezpośredniego lub Komunikacji na Odległość;
c) Spotkanie Bezpośrednie – Spotkanie, charakteryzujące się nawiązaniem kontaktu wzrokowego lub werbalnego bez użycia środków komunikacji na odległość (n.p. łączności satelitarnej, Internetu)
d) Komunikacja na Odległość – Spotkanie z użyciem środków komunikacji na odległość.
3. We wszelkich formach kontaktów i Spotkań należy bezwzględnie zachować ostrożność, z jednoczesnym poszanowaniem godności Kosmity. Kosmitę należy traktować jak człowieka.
4. Spotkania i kontakty z Kosmitami wymagają zachowań delikatnych.
5. Podstawowym priorytetem w Spotkaniach z Kosmitami jest ochrona godności rodzaju ludzkiego.
6. W Spotkaniach Bezpośrednich z Kosmitami należy unikać zachowań gwałtownych, wyzywających oraz wskazujących na pogardliwy lub lekceważący stosunek do Kosmity.
7. W miarę możliwości, Spotkanie Bezpośrednie z Kosmitą powinno rozpocząć się od powitania i przedstawienia się. Zalecane jest użycie hasła: „Nie jesteś dla nas obcy”.
8. W Komunikacji na Odległość należy zachować formy grzecznościowe właściwe dla kontaktów między obcymi sobie ludźmi.
9. Zarówno podczas Spotkań Bezpośrednich, jak i w Komunikacji na Odległość należy umożliwić Kosmicie swobodną wypowiedź.
10. W Spotkaniach z Kosmitami należy bezwzględnie unikać prezentowania negatywnych cech rodzaju ludzkiego.
11. W przypadku agresywnej postawy ze strony Kosmity, należy stosować adekwatną obronę konieczną. Zabicie Kosmity dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla życia człowieka lub zwierzęcia domowego ze strony Kosmity.
12. Każdy przypadek Spotkania z Kosmitą należy zgłosić do Agencji Problemów Kosmicznych, przedstawiając raport ze Spotkania sporządzony według wzoru stosowanego przez Agencję Problemów Kosmicznych.
13. Instrukcja wchodzi w życie z dniem wydania.”
Pomiędzy Powiatem Bermudy (reprezentowanym przez Starostę) a IRPK zawarta została 13 lipca 2012 umowa o dzieło, z której wynikał obowiązek opracowania przez IRPK instrukcji oraz wydania jej Starostwu. Umowa określała również terminy wykonania dzieła oraz wynagrodzenie za jego wykonanie w kwocie X złotych. IRPK wykonał umowę terminowo i otrzymał od Powiatu Bermudy ustalone wynagrodzenie.
Instrukcja ukazała się 1 maja 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Powiatu Bermudy jako zarządzenie Starosty Powiatu regulujące postępowanie pracowników Starostwa. 1 października 2013 r. ukazała się książka autorstwa Pawła Orangutana pt. „Kosmiczne bzdety”, w której autor opisuje różne absurdalne pomysły dotyczące badania kosmosu. Jednym z tematów jest zamówiona przez Starostwo w Bermudach i wdrożona przezeń instrukcja (j.w.). W książce instrukcja została przytoczona w całości i opatrzona krytycznym i złośliwym komentarzem. Wydawcą książki jest Wydawnictwo Z Kosmosa S.A. z siedzibą w Warszawie.
Proszę przygotować dla Instytutu Rozwiązywania Problemów Kosmosu oraz Wydawnictwa Z Kosmosa opinie prawne dotyczące potencjalnych kroków prawnych z zakresu własności intelektualnej przeciwko autorowi i wydawcy książki (dla IRPK) oraz środków ochrony przeciwko zarzutowi naruszenia prawa autorskiego (dla Wydawnictwa Z Kosmosa). Proszę przygotować dla Instytutu Rozwiązywania Problemów Kosmosu opinię prawną dotyczącą przysługujących mu środków prawnych, z uwzględnieniem analizy sytuacji prawnej IRPK w ewentualnym sporze sądowym oraz potencjalnych zarzutów Wydawnictwa Z Kosmosa.
Kazus – grupa B
Studio Architektoniczne A(r)cha! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nabyło u Kreatoris Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu program komputerowy do projektowania architektonicznego pod nazwą handlową Archduke. Sam program ściągnięto ze strony internetowej spółki Kreatoris. Studio złożyło jednocześnie zamówienie na licencje na korzystanie z programu na 10 stanowiskach komputerowych. Kreatoris w odpowiedzi na zamówienie wystawiła fakturę, określając przedmiot sprzedaży jako „10 licencji na korzystanie z programu Archduke z obsługą posprzedażową”. Jednocześnie na fakturze znalazła się adnotacja „Warunki licencji na stronie www.kreatoris.com/archduke”. Zarazem na tejże stronie, z której pobrano program i za pośrednictwem której złożono zamówienie, znajdowało się zastrzeżenie tej samej treści i klikalne okienko „Zapoznałem się z treścią warunków licencji i akceptuję je.” 
W opisanych wyżej warunkach licencji znajdują się m.in. postanowienia następującej treści:
„Kreatoris Sp. z o.o. udziela nabywcy licencji na zwielokrotnianie Programu poprzez jego zainstalowanie na komputerach w liczbie wskazanej w Zamówieniu, stosowanie Programu przez komputery, na których został zainstalowany zgodnie z licencją, wykonanie kopii zapasowej. Nabywca licencji nie ma prawa udzielania dalszych licencji. Przekroczenie zakresu licencji zobowiązuje nabywcę każdorazowo do zapłaty na rzecz Kreatoris Sp. z o.o. kary umownej w wysokości 10.000 zł.”
Z uwagi na kryzys w branży projektowej Studio zmniejszyło stan zatrudnienia i nie zainstalowało programu na 10 tylko na 6 stanowiskach komputerowych. Zawarło jednocześnie z innym studiem (Partacki Architekci Sp. z o.o. w Krakowie) umowę zatytułowaną „Umowa odsprzedaży licencji”, na mocy której przeniosło na Partacki Architekci pozostałe 4 licencje nabyte od Kreatoris. Jednocześnie Partacki Architekci pobrała program Archduke ze strony Kreatoris, nie składając jednak w Kreatoris zamówienia.
Partacki Architekci zainstalowała program na 4 stanowiskach komputerowych i rozpoczęła jego stosowanie. Miesiąc po rozpoczęciu stosowania programu przez Partacki Architekci wykryto w nim usterkę. Partacki Architekci wystąpił do Kreatoris o usunięcie tej usterki, wskazując, że usuwanie usterek programu stanowi jedną z czynności obsługi posprzedażowej, a taką obsługę uzyskał poprzednik prawny Partacki Architekci – Studio Architektoniczne A(r)cha! W wyniku tego wystąpienia Kreatoris dowiedziała się o sprzedaży 4 z 10 licencji przez Studio, co uznała za naruszenie swoich interesów. Polityka marketingowa Kreatoris przewidywała bowiem progresywny rabat na opłatach licencyjnych (konkretnie w przypadku nabycia 10 do
20 licencji wynosił on 5%, od 20 do 50 – 7%, a powyżej 50 – 10%).
Proszę przygotować dla Partacki Architekci Sp. z o.o. opinię prawną dotyczącą możliwych kroków prawnych przeciwko spółce ze strony Kreatoris Sp. z o.o., z uwzględnieniem analizy sytuacji prawnej Partacki Architekci w ewentualnym sporze sądowym.

Dodaj komentarz